На головну Написати листЗакон України «Про співробітництво територіальних громад». Для обговорення! (Проект 27.07.2012 Редакція 2.)

Цей закон визначає організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та контролю.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Співробітництво територіальних громад (СТГ)

1. Співробітництво територіальних громад - є визначені законом форми відносин між територіальними громадами з метою ефективного виконання органами місцевого самоврядування повноважень, надання якісних та ощадливих послуг населенню, розвитку територіальних громад, на основі спільних інтересів та цілей.

Спільним проектом співробітництва територіальних громад є скоординовані у просторі та часі заходи і дії територіальних громад в межах своїх повноважень та ресурсів з метою отримання вигоди для кожної територіальної громади. При цьому утворення спільних органів, передачі повноважень та ресурсів не передбачається.

Стаття 2. Принципи співробітництва територіальних громад

1. Співробітництво територіальних громад реалізується на таких принципах:

1) законності;

2) добровільності;

3) взаємної вигоди;

4) прозорості;

5) рівноправності учасників;

6) взаємної відповідальності;

Стаття 3. Суб’єкти та сфери співробітництва територіальних громад

1.Суб’єктами співробітництва територіальних громад є сільські, селищні, міські територіальні громади.

2.Від імені територіальних громад реалізацію співробітництва територіальних громад здійснюють відповідно сільські, селищні та міські ради.

3.Співробітництво територіальних громад реалізовується у сферах спільних інтересів територіальних громад, відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування територіальних громад,  якщо інше не встановлено законом.

Стаття 4. Реалізація співробітництва територіальних громад

1.Співробітництво територіальних громад реалізується шляхом:

1) делегування одній територіальній громаді виконання одного чи кількох завдань від інших територіальних громад з передачею відповідних ресурсів[1];

2) виконання спільних проектів (координації діяльності)[2];

3) спільне утримання та фінансування підприємств, установ та організацій комунальної власності[3];

4) утворення спільних підприємств, установ та організацій[4]

5) утворення спільних органів управління у визначених сферах для реалізації спільних інтересів у межах території юрисдикції суб’єктів співробітництва територіальних громад [5]. зміни у статті 26 закону МС)

2. Реалізація співробітництва територіальних громад відбувається на основі договорів, що укладаються сільськими, селищними, міськими головами, відповідно цього закону , та затвердженими відповідними радами територіальних громад, що є суб’єктами такого співробітництва.

3. Учасник має право вийти із співробітництва територіальних громад за умови попереднього повідомлення інших учасників про вихід та компенсацію шкоди іншим учасникам.

РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 5. Ініціювання співробітництва територіальних громад

1. Право ініціювання співробітництва територіальних громад належить сільському, селищному, міському голові, депутатам відповідної ради,  територіальній громаді у порядку місцевої ініціативи.

2. Пропозиція/ініціатива щодо формування співробітництва територіальних громад має містити: мету співробітництва, обґрунтування доцільності, сфери співробітництва, можливу форму, потенційні фінансові наслідки співробітництва, інші істотні умови, важливі для його формування.

3. Рішення відповідної ради про надання згоди на формування співробітництва територіальних громад приймається за умови попередньої оцінки виконавчими органами ради потреб у формуванні такого співробітництва, його громадського обговорення та є підставою для сільського, селищного, міського голови для започаткування процесу переговорів про запровадження співробітництва територіальних громад та створення спільної комісії з підготовки проекту договору.

Стаття 6. Переговори щодо формування співробітництва територіальних громад

1.Сільський, селищний, міський голова територіальної громади, яка є ініціатором формування співробітництва територіальних громад надсилає пропозиції щодо початку переговорів сільським, селищним, міським головам відповідних територіальних громад - потенційних учасників співробітництва.

2. Сільський, селищний, міський голова, протягом не більше 90 днів, від дати отримання пропозиції організовує її вивчення, оцінку виконавчими органами ради потреб у формуванні співробітництва територіальних громад, громадське обговорення такого співробітництва  та розгляд пропозиції відповідною радою.

3.Сільські, селищні, міські голови територіальних громад - потенційних учасників співробітництва територіальних громад , створюють спільну комісію з підготовки проекту договору про співробітництво..

4.Спільна комісія протягом не більше 60 днів від дати її утворення готує проект договору про встановлення співробітництва територіальних громад.

Стаття 7. Спільна комісія

1.Спільна комісія з підготовки проекту договору про встановлення співробітництва територіальних громад створюється спільним розпорядженням сільських, селищних, міських голів територіальних громад - потенційних учасників співробітництва у рівній кількості представників від кожної з територіальних громад.

2.Спільна комісія здійснює свою діяльність у формі засідань. Головуючими на засіданні почергово є представники різних територіальних громад.[6]

3.Організаційне забезпечення діяльності спільної комісії здійснюється виконавчими органами місцевих рад територіальних громад - учасників процесу переговорів.

4.Комісія припиняє свою діяльність з моменту затвердження радами договору про співробітництва територіальних громад, або прийняття рішення про припинення процесу формування такого співробітництва.

Стаття 8. Договір про співробітництво територіальних громад

1.Предмет договору визначається формою співробітництва територіальних громад, відповідно до статті 4 цього Закону.

2.Договір про співробітництва територіальних громад укладається у письмовій формі, кількість оригінальних примірників договору є на один примірних більшою від числа учасників співробітництва територіальних громад. У договорі визначається відповідальний за подання звітів про реалізацію співробітництва територіальних громад центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання формування та забезпечення реалізації державної політики, щодо розвитку місцевого самоврядування.

3.Кожен учасник співробітництва територіальних громад отримує один оригінальний примірник договору.

4.Один примірник договору передається центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування для формування відповідного реєстру. Спосіб ведення реєстру визначається цим центральним органом.

5.Договір про співробітництва територіальних громад набирає чинності через 10 днів після прийняття рішення про його затвердження усіма місцевими радами територіальних громад - учасників співробітництва.

6.Фінансування заходів співробітництва територіальних громад розпочинається з наступного бюджетного року від року набуття чинності договору[7].

РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 9. Делегування одній територіальній громаді виконання одного чи кількох завдань від інших територіальних громад

1.Для виконання певних функцій, що належать до компетенції однієї чи декількох громад, за договором про СТГ, відповідно до цього закону, територіальні громади - учасники СТГ можуть передати виконання цих функцій іншій територіальній громаді.

2.В договорі про СТГ для цього визначається:

1) територіальна громада, яка виконує функції, належні до компетенції територіальних громад і які ними передаються до цієї територіальної громади;

2) функції, які передаються;

3) обсяг і умови оплати за виконання цих функцій;

4) строки виконання функцій;

5) форма та порядок звітування;

6) порядок припинення договору та вирішення спорів;

7) інші важливі умови.

3. Фінансування виконання функцій від імені інших територіальних громад здійснюється шляхом передачі коштів з місцевих бюджетів територіальних громад, які передають функції, до місцевого бюджету територіальної громади, яка уповноважується на виконання цих функцій.

Стаття 10. Спільний проект

1.Для досягнення спільної для територіальних громад-учасників мети , що не потребує передачі повноважень(функцій) , бюджетних ресурсів від одних територіальних громад - іншій, співробітництво територіальних громад реалізується у формі спільного проекту(координації діяльності).

2.В договорі про співробітництво територіальних громад у формі спільного проекту(координації діяльності)  визначається:

1) мета реалізації проекту;

2) строки реалізації;

3) заходи учасників у рамках проекту;

4) способи координації діяльності учасників;

5) порядок припинення договору та вирішення спорів;

6) інші важливі умови.

3. Для реалізації СТГ у формі спільного проекту(координації діяльності)  процедури, визначені у статтях ___ можуть не застосовуються.

Стаття 11 . Спільне утримання та фінансування підприємств, установ та організацій комунальної власності

1.Для більш ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного використання існуючих у певній територіальній громаді об’єктів комунальної інфраструктури співробітництво територіальних громад може реалізовуватись у формі спільного утримання та фінансування підприємств, установ та організацій комунальної власності.

2.В договорі про співробітництво територіальних громад у формі спільного утримання та фінансування підприємств, установ та організацій комунальної власності визначається:

1) перелік підприємств, установ та організацій, які підлягають спільному утриманню та фінансуванню;

2) обсяг фінансових ресурсів, які виділяються територіальними громадами-учасниками та порядок фінансування;

3) спосіб розподілу вигоди та ризиків;

4) форма та порядок звітності;

5) порядок припинення договору та вирішення спорів.

Стаття 12. Утворення спільних підприємств, установ та організацій[8]

1. Для виконання функцій, що становлять спільний інтерес і мають важливе  значення для територіальних громад-учасників співробітництва територіальних громад, у випадку, коли не можливо застосувати форми, визначені статтями 9-11 цього закону,  співробітництво територіальних громад реалізовується у формі утворення  спільних підприємств, установ та організацій.

2. В договорі про співробітництво територіальних громад у формі утворення  спільних підприємств, установ та організацій визначається:

1) сфера діяльності підприємства, установи та організації;

2) назва та місцезнаходження;

3) організаційно-правова форма;

4) структура органів управління та порядок їх призначення;

5) обсяг коштів/майна, які інвестуються територіальними-громадами учасниками та строки їх внесення;

6) строки затвердження статуту та призначення органів управління;

7) етапи створення підприємства та відповідальність учасників;

8) спосіб покриття дефіциту коштів, збитків та розподілу прибутків підприємства;

9) порядок припинення підприємства та розподілу майна;

10) інші істотні умови.

3. Статут підприємства має відповідати положенням, визначеним у договорі про співробітництво територіальних громад.

4. Утворення та реєстрація підприємства відбувається в порядку, визначеному законом.

Стаття 13. Утворення спільних органів управління у визначених сферах.

1. Для  спільного виконання повноважень, що належать до компетенції територіальних громад-учасників , співробітництва територіальних громад реалізовується у формі створення спільних органів управління у визначених сферах.

2. В договорі про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільних органів управління визначається:

1) мета;

2) перелік повноважень, в межах яких діє спільний орган управління;

3) назва органу та місце його розташування;

4) спосіб його формування ;

5) порядок призначення/обрання керівника спільного органу;

6) спосіб розподілу персоналу у цьому органі;

7) відповідальність керівника спільного органу;

8) порядок фінансування;

9) порядок та періодичність звітування;

10) порядок припинення;

11) інші істотні умови.

3. Спільний орган управління може створюватись, як спільний відділ, управління, департамент чи проектне бюро.

РОЗДІЛ ІІІ.  . СТИМУЛЮВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ФІНАНСУВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття  14. Стимулювання співробітництва територіальних громад

1. Держава стимулює співробітництво територіальних громад шляхом:

1) надання субвенцій місцевим бюджетам територіальних громад-учасників у сферах, що визначені пріоритетними цілями державної політики, за винятком субвенцій на капітальні видатки;

2) підтримки проектів співробітництва територіальних громад в межах 10% коштів Державного фонду регіонального розвитку[9];

3) передачі об’єктів державної власності в управління чи у власність учасників співробітництва ;

4) методичної, організаційної та іншої підтримки територіальних громад;

2. Стимулювання співробітництва територіальних громад здійснюється за умови, коли співробітництво територіальних громад відповідає таким основним критеріям:

1) зростає спроможність територіальних громад;

2) до співробітництва залучені додаткові ресурси;

3) до співробітництва залучаються більше 3-х територіальних громад;

4) забезпечується широка громадська участь у реалізації співробітництва;

3. Рішення про надання державної підтримки співробітництву територіальних громад приймається центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування.

Стаття 15 . Фінансування співробітництва територіальних громад

1. Фінансування співробітництва територіальних громад здійснюється за рахунок коштів:

1) місцевих бюджетів;

2) державного бюджету;

3) міжнародної технічної та фінансової допомоги;

4) кредитних ресурсів;

5) самооподаткування населення;

6) інших джерел, не заборонених законодавством

2. Місцеві ради територіальних громад, що є учасниками співробітництво територіальних громад, забезпечують відкритий доступ до звітів про використання коштів через власні Інтернет-ресурси.

Стаття 16. Моніторинг співробітництва територіальних громад

1. Моніторинг співробітництва територіальних громад здійснює центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування.

2. Відповідальний згідно з договором за подання звітів про співробітництво територіальних громад, щорічно, до кінця І кварталу року, наступного за звітним, подає такий звіт центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування.

3. Центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування:

1) аналізує подані звіти та за їх результати приймає рішення про надання відповідної державної підтримки;

2) оприлюднює кращі практики такого співробітництва;

3) ініціює зміни до законодавства, що регламентує співробітництво територіальних громад.

РОЗДІЛ ІV. ПРИПИНЕННЯ СІПВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 17. Підстави припинення співробітництва територіальних громад

1. Підставами припинення співробітництва територіальних громад можуть бути:

1) закінчення терміну дії договору;

2) досягнення цілей співробітництва;

3) втрата потреби у співробітництві;

4) невиконання зобов’язань учасниками співробітництва;

5) відмови від співробітництва його учасників;

6) банкрутство створених у рамках співробітництва юридичних осіб;

7) форс мажорна ситуація, згідно з умовами договору;

8) за рішенням суду;

9) відсутність реалізації співробітництва територіальних громад протягом року від дати набрання чинності договору про співробітництво.

2. Учасники прагнуть  врегулювати всі спірні питання , що виникають у зв’язку з припиненням співробітництва шляхом переговорів.

3. Припинення співробітництва територіальних громад не повинно вести до погіршення обсягу, якості послуг, інших вигод територіальних громад, які визначались, як мета співробітництва територіальних громад.

4. Припинення співробітництва територіальних громад за згодою учасників, відбувається через укладання угоди про припинення співробітництва, яка підписується відповідними сільськими, селищними міськими головами територіальних громад учасників співробітництво територіальних громад та затверджується відповідними радами.

5. Один примірник угоди, яка набула чинності, надсилається центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування.

Стаття 18. Початок процедури припинення співробітництва територіальних громад

1. У разі виникнення підстав, передбачених у частині 1 статті 17 цього Закону, один чи декілька учасників співробітництва територіальних громад письмово звертаються до інших учасників співробітництва з пропозицією почати переговори про припинення співробітництва територіальних громад.

2. Повідомлення про звернення до учасників співробітництва територіальних громад щодо його припинення публікується також у засобах масової інформації , що поширюються в межах територіальних громад-учасників співробітництва.

3. Протягом не більше місяця з моменту повідомлення учасників співробітництва територіальних громад має бути розпочато переговори щодо припинення співробітництва.

4. Відсутність відповіді на повідомлення про початок процедури припинення є підтвердженням згоди учасника на припинення відповідно до п. 5) частини 1 статті 17  і вирішення фінансових, майнових та інших питань у цьому випадку здійснюється в судовому порядку.

Стаття  19. Особливості припинення співробітництва територіальних громад в залежності від форми співробітництва

1. Припинення співробітництва територіальних громад у формі , передбаченій п.1), 3) частини 1 статті 4 цього Закону  припиняється не раніше наступного бюджетного року, якщо учасники не домовились про інше.

2. Припинення співробітництва територіальних громад у формі , передбаченій п.4) частини 1 статті 4 цього Закону може здійснюватись через переуступку учасниками своєї частки на користь одного учасника  або припинення спільного підприємства згідно чинного законодавства.

3. Припинення співробітництво територіальних громад у формі , передбаченій п.5) 1 статті 4 цього Закону відбувається винятково за спільним рішенням учасників та вирішенням питання перерозподілу повноважень між іншими органами.

Стаття 20. Питання виключення із учасників СТГ[10]

1. Учасники співробітництва територіальних громад несуть взаємну відповідальність один перед одним.

2. У разі невиконання одним чи кількома учасниками співробітництва територіальних громад, визначених договором зобов’язань, решта учасників співробітництва вправі вимагати скликання спеціального засідання для розгляду питання про припинення співробітництва територіальних громад чи виключення із складу учасників.

3. Якщо вихід(виключання) із складу учасників співробітництва територіальних громад не несе наслідком припинення співробітництва, учасники , що готові продовжувати співробітництво можуть прийняти спільне рішення про виключення із складу співробітництва, учасника/ків, що не виконують своїх зобов’язань.

4. Прийняте рішення про виключення учасника надсилається всім учасникам співробітництва протягом не більше трьох робочих днів від дати прийняття рішення.

5. В рішенні про виключення із складу учасників співробітництва територіальних громад вказується причина рішення, позицій учасників співробітництва щодо такого рішення, а також вимоги щодо вирішення майнових питань та відшкодування збитків, завданих учасникам.

6. Учасник, щодо якого прийнято рішення про виключення із співробітництва територіальних громад, зобов’язаний протягом не більше місяця з дня отримання рішення вирішити питання щодо врегулювання відносин з іншими учасниками.

7. За відсутності згоди між учасниками спори вирішуються у судовому порядку.

РОЗДІЛ  V. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон набирає чинності через 10 днів від дати його опублікування.

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Про місцеве самоврядування в Україні

2) Господарський кодекс

3) Цивільний кодекс

4) Бюджетний кодекс

1. Кабінету Міністрів України привести свої нормативні акти у відповідність до цього Закону протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Проект розроблено робочою групою під керівництвом А. Ткачука.

Будь-ласка залишайте свої коментарі нижче!


[1] рішення ради, договір, трансферт з бюджету(віднесення цих коштів до захищених статей)

[2] Фактично мова йде про разовий проект: на визначений період, визначені ресурси, передбачені відповідальність кожного з учасників за виконання своїх зобов’язань

[3] Утримання спільної інфраструктури - лікарні, школи, мосту…

[4] Утворення нових юридичних осіб, де засновниками є територіальні громади: спільні лікарні, між комунальні підприємств, спільне їх фінансування та управління;

[5] Спільні органи управління наприклад мережами громадського транспорту, архітектурою.

[6] Може бути вилучено, оскільки переговори є добровільним процесом, на який усі погодились.

[7] Потребує додаткового обговорення. Якщо мова йде про разовий проект - наприклад спільне святкування якоїсь події чи фестиваль, тут можливо таке застереження є зайвим.

[8] Внести зміни у статтю 63 Господарського кодексу в частині можливості тер громад створювати спільні з іншими громадами підприємства у формі ТОВ та ПАТ

[9] Зміни до БКУ

[10] Ми розглядали можливість такої статті, але остаточного рішення прийнято не було.

Comments are closed.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94