На головну Написати листПро Методику моніторингу реалізації державної регіональної політики (Проект 09.02.2011)

 Кабінет Міністрів України

Постанова

від ……………. 2011 р. № …… 

Про Методику моніторингу реалізації державної регіональної політики

Відповідно до статті 25 Закону України «Про засади державної регіональної політики», з метою повної і всебічної оцінки реалізації державної регіональної політики постановляє:

 • 1. Затвердити Методику моніторингу реалізації державної регіональної політики, що додається.
 • 2. Внести зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2007 року №750 такого змісту:

2.1. пп.2) пункту 5 Положення викласти у такій редакції: «2) здійснює моніторинг реалізації державної регіональної політики, оцінює стан соціально-економічного та культурного розвитку регіонів України, розробляє та затверджує необхідні для цього методичні рекомендації та інструкції;»

 • 3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:
 • 3.1. протягом трьох місяців розробити та затвердити методичні рекомендації щодо збору інформації та підготовки звітів суб’єктами моніторингу, що випливають з цієї Методики;
 • 3.2. забезпечити проведення моніторингу згідно з цією методикою та подавати звіти Національній координаційній раді регіонального розвитку, щодо: Плану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, щорічно до 15 квітня року наступного за звітним; Державної стратегії регіонального розвитку через кожних три роки до 15 липня року, наступного за звітним.

Прем’єр-міністр

Додаток

МЕТОДИКА

моніторингу реалізації державної регіональної політики

 • 1. Методика проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики (надалі «Методика») визначає обов’язковий порядок технічного моніторингу реалізації планових документів у сфері регіонального розвитку та моніторингу фінансової ефективності інвестицій, що здійснюються з Державного фонду регіонального розвитку.

 

 • 2. Систему моніторингу реалізації державної регіональної політики (надалі моніторингу) складають:
 • 1) Кабінет міністрів України
 • 2) Національна координаційна рада з регіонального розвитку (далі НКРРР);
 • 3) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства(Мінрегіонбуд);
 • 4) Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку(ДФРР);
 • 5) Координаційні ради розвитку регіонів(КРР);
 • 6) Верховна рада АРК, обласні, Київська, Севастопольська міські ради;
 • 7) Рада міністрів АРК, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації;
 • 8) Агенція регіонального розвитку (АРР)

 

 • 3. У сфері моніторингу реалізації державної регіональної політики:
 • 3.1. Кабінет міністрів України
 • 1) затверджує звіти щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку(ДСРР) та виконання Плану реалізації ДСРР;
 • 2) приймає рішення щодо необхідності внесення змін до ДСРР чи Плану її реалізації за наслідками моніторингу;
 • 3) вносить необхідні зміни до методики моніторингу за поданням НКРР;
 • 4) приймає рішення щодо відповідальності посадових осіб за наслідками моніторингу;

 

 • 3.2. Національна координаційна рада з регіонального розвитку (далі НКРРР):
 • 1) кожні три роки розглядає звіт про реалізацію ДСРР та приймає рішення щодо внесення звіту на затвердження Кабінету Міністрів України або його доопрацювання;
 • 2) щорічно розглядає звіт про виконання Плану реалізації ДСРР та приймає рішення щодо внесення звіту на затвердження Кабінету Міністрів України або його доопрацювання;
 • 3) розглядає пропозиції Мінрегіонбуду щодо необхідності внесення змін до Методики моніторингу, встановлення нових індикаторів моніторингу;
 • 4) щорічно розглядає фінансові звіти ДФРР щодо ефективності проектів регіонального розвитку, що реалізуються за кошти фонду;

 

 • 3.3. Міністерство регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства:
 • 1) готує проекти річних, проміжних та підсумкових звітів про моніторинг реалізації НСРР та Плану реалізації НСРР на основі звітів про моніторинг реалізації Стратегій Регіонального Розвитку (далі - СРР) та планів реалізації СРР;
 • 2) подає проекти річних, проміжних та підсумкових звітів про моніторинг реалізації НСРР та Плану реалізації НСРР на розгляд НКРР;
 • 3) готує звіти з моніторингу реалізації регіональних проектів, що фінансують з ДФРР у регіонах;
 • 4) затверджує Методичні рекомендації з моніторингу та оцінки НСРР, Плану реалізації НСРР, СРР та планів реалізації СРР і звітності щодо них;
 • 5) затверджує Методичні рекомендації з моніторингу реалізації регіональних проектів і звітності щодо них.
 • 6) погоджує фінансові звіти ДФРР щодо ефективності проектів регіонального розвитку, що реалізуються за кошти фонду;
 • 7) готує пропозиції про внесення змін та доповнень до ДСРР та Плану її реалізації;
 • 8) розглядає зауваження Кабінету Міністрів України або НКРР до поданих на їх розгляд звітів та вносить відповідні зміни чи надає пояснення;
 • 9) веде моніторинг реалізації стратегій розвитку регіонів та виконання планів їх реалізації;
 • 10) створює та підтримує базу даних про реалізацію СРР та проектів регіонального розвитку, що фінансуються з ДФРР в регіонах;
 • 11) забезпечує відкритість та доступність інформації щодо СРР та їх реалізації;
 • 12) Подає Кабінетові Міністрів України відомості, необхідні для оцінки загальної ефективності, якості та обґрунтованості реалізації НСРР та Плану реалізації НСРР;

 

 • 3.4. Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку(ДФРР):
 • 1) щорічно та кожні три роки складає звіт про ефективність використання коштів ДФРР на реалізацію регіональних проектів;
 • 2) подає звіти Міністерству регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства

 

 • 3.5. Координаційна рада розвитку регіону
 • 1) розглядає та пропонує до затвердження звіти щодо реалізації стратегії розвитку регіону(СРР) кожні три роки та виконання Плану реалізації СРР щорічно;
 • 2) розглядає інформацію про реалізацію проектів регіонального розвитку , що реалізуються в регіоні через АРР;
 • 3) розглядає пропозиції щодо внесення змін до СРР та плану її реалізації;
 • 4) затверджує звіти про діяльність АРР.

 

 • 3.6. Верховна рада АРК, обласні, Київська, Севастопольська міські ради
 • 1) затверджує звіти щодо реалізації стратегії розвитку регіону(СРР) кожні три роки та виконання Плану реалізації СРР щорічно;
 • 2) розглядає та затверджує пропозиції щодо внесення змін до СРР та плану її реалізації;

 

 • 3.7. Рада міністрів АРК, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації
 • 1) готує та подає на розгляд КРР звіти щодо реалізації стратегії розвитку регіону(СРР) кожні три роки та виконання Плану реалізації СРР щорічно;
 • 2) подає Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства затверджені звіти та іншу інформацію щодо регіонального розвитку відповідно до законодавства.

 

 • 3.8. Агенція регіонального розвитку
 • 1) Здійснює поквартальний, річний та завершальний моніторинг виконання проектів регіонального розвитку, що фінансуються з коштів ДФРР;
 • 2) подає звіти про виконання проектів регіонального розвитку та іншу інформацію щодо регіонального розвитку відповідній КРРР, Бюро з управління НФРР;
 • 3) .

 

 • 4. Показники для моніторингу
 • 4.1. Моніторинг та оцінка впливу ведуться на основі показників, визначених у ДСРР, Плані реалізації ДСРР, СРР та планах реалізації СРР.
 • 4.2. Оцінка рівня досягнення Цілей та Пріоритетів ДСРР та СРР здійснюється на основі ключових показників, визначених ДСРР та СРР.
 • 4.3. Оцінка рівня виконання проектів здійснюється відповідно до показників, визначених у договорі і які мають бути конкретними, вимірюваними, доречними з точки зору програм і заходів, реалістичними, виконуваними відповідно графіку реалізації проекту.
 • 4.4. Фінансові показники використовуються для моніторингу перебігу проектів з точки зору (щорічного) розподілу коштів та здійснення виплат на реалізацію будь-яких регіональних проектів чи програм, операцій чи заходів у порівнянні з затвердженими видатками.
 • 4.5. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, за погодженням з міністерством фінансів затверджує перелік обов’язкових показників для моніторингу, та методичні рекомендації щодо визначення вхідних, вихідних, підсумкових показників, та показників впливу, а також підготовки моніторингових звітів

.

 • 5. Звітність за результатами моніторингу:
 • 5.1. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства готує звіти щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та виконання Плану реалізації ДСРР.
 • 5.2. Міністерство складає звіти на основі звітів про:
 • 1) реалізацію СРР регіонів;
 • 2) планів реалізації СРР регіонів;
 • 3) реалізацію державних програм, спрямованих на забезпечення регіонального розвитку;
 • 4) звітів Бюро з управління ДФРР;
 • 5) звітів органів , що координують діяльність донорів, що фінансують проекти регіонального розвитку.
 • 5.3. Річний звіт щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку складається з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом; містить інформацію про досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу; пропозиції щодо внесення змін до складу ключових показників НСРР та СРР або про внесення змін до політики, реалізація якої ведеться на основі НСРР або СРР.
 • 5.4. Річний звіт про виконання планів реалізації ДСРР та СРР містить показники реалізації, базові показники, а також оцінку перебігу виконання по відношенню до базового рівня та за абсолютними показниками.
 • 5.5. Підсумковий звіт про моніторинг містить загальні оцінки ефективності, результативності та стійкості досягнутих результатів та може містити пропозиції щодо необхідності уточнення показників чи методики моніторингу.
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

 • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
 • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94