На головну Написати листПро затвердження Типового положення про Координаційну раду розвитку регіону (Проект 06.01.2011)

Кабінет Міністрів України

Постанова

від ……………. 2011 р. № ……

Про затвердження Типового положення про Координаційну раду розвитку регіону

Відповідно до статті 17 Закону України «Про засади державної регіональної політики», з метою створення механізму узгодження інтересів суб’єктів регіонального розвитку у процесі розроблення та реалізації регіональної політики у кожному регіоні (області) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Рекомендувати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським радам у відповідності до положень Закону України «Про засади державної регіональної політики» створити Координаційні ради розвитку Автономної республіки Крим, міста Києва, міста Севастополя та відповідних областей.

2. Затвердити Типове положення про Координаційну раду розвитку регіону, що додається.

3. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вирішити питання щодо створення та організації діяльності відповідних координаційних рад розвитку регіонів.

Прем’єр-міністр України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від …………….. 2010 р. № …….

 

 

Типове Положення

про Координаційну раду регіонального розвитку

 • 1. Координаційна рада розвитку регіону (далі - Координаційна Рада) є постійно діючим органом, створеним Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міськими радами відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» з метою узгодження інтересів суб’єктів регіонального розвитку у кожному регіоні при формуванні та реалізації політики збалансованого розвитку регіону .
 • 2. Координаційна Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади та нормативно-правовими актами відповідних регіональних рад(Верховної Ради АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських рад) і відповідно Ради Міністрів АРК, обласних , Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та цим Положенням.
 • 3. Координаційна рада створюється для координації та впровадження державної політики регіонального розвитку у відповідному регіоні, узгодження інтересів суб’єктів регіонального розвитку у процесі розроблення та реалізації політики збалансованого розвитку регіону.
 • 4. До складу Координаційної ради розвитку регіону за посадою входять:
 • 4.1. Голова Верховної Ради АРК, голова відповідної обласної, Київської, Севастопольської міської ради;
 • 4.2. Голова Ради Міністрів АРК, голова відповідної обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації;
 • 4.3. міські голови міст обласного (республіканського у Автономній Республіці Крим) значення;
 • 4.4. голови районних рад та районних державних адміністрацій;
 • 4.5. голова регіональної торгово-промислової палати;
 • 4.6. керівник агенції регіонального розвитку;
 • 4.7. по одному представнику від регіональних відділень всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування;
 • 4.8. один представник від громадських організацій регіону;
 • 4.9. один представник від бізнес-асоціацій регіону;
 • 4.10.по одному представнику від науково-дослідних установ та від вищих навчальних закладів, зареєстрованих у регіоні.
 • 5. Члени Координаційної ради виконують свої функції на безоплатній основі.
 • 6. До участі в роботі Координаційної ради можуть запрошуватись за рішенням ради і інші особи, у тому числі представники міжнародних організацій та інвесторів, які реалізують проекти в межах регіону.
 • 7. Співголовами Координаційних Рад є відповідно голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної ради та обласної державної адміністрації, Київський міський голова та голова Київської міської державної адміністрації, голова Севастопольської міської ради та Севастопольської міської державної адміністрації.
 • 8. Співголови Координаційних Рад:
 • 8.1. представляють Координаційну раду у Національній координаційній раді регіонального розвитку;
 • 8.2. проводять почергово засідання Координаційної ради;
 • 8.3. підписують рішення, прийняті Координаційною радою;
 • 9. У випадку не можливості взяти участь у засіданні Координаційної ради, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної ради , голова обласної державної адміністрації, Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації, голова Севастопольської міської ради , голова Севастопольської міської державної адміністрації можуть розпорядженням доручити взяти участь у такому засіданні своєму заступникові з правом ухвального голосу.
 • 10. Секретарем[1] Координаційної Ради є керівник відповідного міністерства АРК, управління у сфері регіонального розвитку у складі відповідно обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій.
 • 11.
 • 12. З метою досягнення мети та завдань розвитку регіону Координаційна Рада:
 • 12.1.Попередньо визначає пріоритети та основні завдання розвитку регіону для розробки стратегічних прогнозних та планувальних документів розвитку регіону;
 • 12.2.розглядає проекти Стратегії розвитку регіону, Плану реалізації Стратегії розвитку регіону, звіти про їх реалізацію, а також пропозиції щодо внесення до них змін та доповнень, готує пропозиції Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міським радам щодо їх затвердження;
 • 12.3.розглядає пропозиції щодо просторового узгодження державних секторальних програм та заходів на території регіону;
 • 12.4.за зверненням органів місцевого самоврядування чи місцевих державних адміністрацій розглядає та узгоджує проекти рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань місцевого розвитку, що впливають на розвиток сусідніх адміністративно-територіальних одиниць в межах регіону ;
 • 12.5.розглядає та погоджує в межах компетенції програми та проекти регіонального розвитку, що подаються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та агенціями регіонального розвитку на конкурс програм (проектів) для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.
 • 12.6. розглядає пропозиції щодо визначення в межах регіону особливих типів територій, які потребують підтримки розвитку;
 • 12.7. погоджує перелік та межі депресивних територій у межах регіону;
 • 12.8. розглядає та узгоджує заходи з підвищення конкурентоспроможності регіону;
 • 12.9. затверджує перелік індикаторів моніторингу виконання Стратегії регіонального розвитку та Плану її реалізації;
 • 13. Координаційна рада здійснює також повноваження щодо нагляду над дотриманням Агенцією регіонального розвитку(АРР) мети та завдань діяльності, визначених установчими документами, для чого:
 • 13.1. Розглядає та оцінює звіти АРР щодо впровадження Стратегії регіонального розвитку та Плану її реалізації;
 • 13.2. Розглядає та затверджує звіти АРР про використання коштів та майна за звітний період;
 • 13.3. Приймає рішення, в порядку, визначеному установчим актом та положенням про АРР щодо заміщення посад у органах управління агенцією;
 • 14. 14. У своїй діяльності Координаційна рада співпрацює з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, науковими закладами та установами, асоціаціями підприємців, з Координаційними радами сусідніх регіонів , а також з організаціями, що займаються питаннями регіонального розвитку у інших країнах. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться щоквартально.
 • 15. За рішенням Координаційної ради, або на вимогу співголови чи не менше 1\3 членів ради, проводяться позачергові засідання ради. -Засідання Координаційної Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як половина її членів. Рішення Координаційної ради ухвалюються більшістю голосів від присутніх на її засіданні та вводяться в дію актом відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських рад, що приймається на найближчому засіданні сесії відповідної ради.
 • 16. Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції Координаційної ради, з числа її членів обирається Президія в кількості дванадцяти осіб, яка діє у період між засіданнями Координаційної Ради виключно в межах повноважень та компетенції визначених Координаційною Радою.
 • 17. За посадою до складу президії входять співголови та секретар Координаційної ради. Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше дев’яти її членів. Рішення Президією ухвалюються більшістю не менше, як 2\3 голосів присутніх на засіданні членів Президії.
 • 18. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює відповідно Рада Міністрів АРК, обласна Київська, Севастопольська міська державна адміністрація та відповідна Агенція регіонального розвитку.
 • 19. З метою організації виконання функції Секретаріату для Координаційної Ради Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої державної адміністрації видає розпорядження про створення Секретаріату, або покладання його повноважень на відповідний підрозділ Ради Міністрів АРК, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації у сфері регіонального розвитку. Секретаріат Координаційної ради:
 • 19.6. Повідомляє членів Координаційної ради та запрошених про порядок денний, дату, час та місце засідання;
 • 19.7. Забезпечує засідання Координаційної ради роздатковими матеріалами;
 • 19.8. готує і подає на попередній розгляд Співголовам проекти документів, що підлягають розгляду на засіданні;
 • 19.9. забезпечує запис та ведення протоколів засідання Координаційної ради, готує їх на підпис;
 • 19.10. виконує інші функції, завдання та роботу необхідну для виконання завдань Координаційної ради.
 • 20. Члени Координаційної ради отримують запрошення на участь в наступному засіданні разом з відповідними документами, які будуть обговорюватися на черговому засіданні, не пізніше, як за 7 днів до дати засідання, а для позачергового засідання - не пізніше, як за 2 дні до призначеної дати.
 • 21. Координаційна рада може запрошувати інших представників державних органів, донорських спільнот, недержавних громадських організацій та представників громадянського суспільства, експертів та інших відповідних осіб, які можуть сприяти якості обговорення, та приймати участь у засіданні без права голосу. Запрошена особа отримує запрошення, порядок денний та документи, в яких викладено суть обговорення, для якого така особа і запрошені до участі.
 • 22. У випадку не можливості члена Координаційної ради взяти участь у засіданні, він/вона у межах власних повноважень, може своїм розпорядженням(наказом, іншим рішенням відповідно до повноважень) делегувати для участі у засіданні свого заступника, або іншу особу із правом голосу. Таке розпорядження(наказ чи інше рішення) подається особою, якій делеговані повноваження Секретарю Координаційної ради до проведення засідання і долучається до протоколу засідання.
 • 23. Член Координаційної ради не голосує під час прийняття рішення, якщо він/вона або пов’язані з нею особи мають зацікавленість у регіональній програмі/проекті, з приводу якої/якого приймається рішення;
 • 24. Рішення, прийняті Координаційною радою з порушенням даного положення або закону України «Про засади державної регіональної політики», можуть бути визнані недійсними, відповідно до законодавства України.
 • 25. Координаційна Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність для чого на інтернет-порталі(сайті) Ради Міністрів АРК, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації створюється відповідний розділ, де розміщуються прийняті радою рішенні, а також порядок денний наступних засідань та проекти документів, що підлягають розгляду на засіданні.

[1] В проекті закону мова йде про заступника, але при співголовах краще секретар.

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

 • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
 • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94