На головну Написати листПро утворення Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку (Проект 08.01.2011)

Кабінет Міністрів України

Постанова

від ……………. 2011 р. № ……

Про утворення  Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку

Відповідно до статті 23 Закону України «Про засади державної регіональної політики», з метою створення інструментів та механізмів ефективного управління коштами Державного фонду регіонального розвитку призначених для реалізації державної регіональної політики, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку, як бюджетну установу у сфері управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

2. Затвердити Положення про Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку(далі - Бюро), що додається(додаток 1).

3. Затвердити склад Наглядової ради Бюро за посадами(додаток 2).

4. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

4.1) у тримісячний строк вирішити питання про розміщення Бюро;

4.2)  у місячний строк подати в установленому порядку пропозиції щодо штатного розпису та структури Бюро.

5. Міністерству  фінансів, разом із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства внести Кабінетові Міністрів України у двомісячний строк пропозиції щодо  визначення  джерел  фінансування Бюро  та  передбачити  під  час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2011 рік і складання проекту Державного бюджету України   на  наступні  роки  кошти,  необхідні  для  забезпечення
функціонування Бюро.

 Прем’єр-міністр України                                                              М.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від …………….. 2011 р. № …….

 

Положення про Бюро з управління

Державним фондом регіонального розвитку

 

 • 1. Це Положення про Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку (надалі «Положення») визначає загальні засади, правовий статус, обов’язки, організаційну структуру, порядок здійснення діяльності та фінансування операційних витрат Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку (надалі «Бюро»).
 • 2. Бюро є бюджетною установою, що належить до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі - «Міністерство») та є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня.
 • 3. Бюро є юридичною особою, має власний баланс, рахунки в Державному казначействі , а також за рішенням Кабінету Міністрів України у банках (у тому числі, в іноземній валюті), печатку з зображенням Державного Герба України та зазначенням свого найменування державною мовою.
 • 4. У своїй діяльності Бюро керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, законодавчими актами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, цим Положенням.
 • 5. Основним завданням Бюро є забезпечення фінансування проектів регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку, стратегій розвитку регіонів та пріоритетів, визначених документами, ухваленими повноважними на те органами, відповідно до закону «Про засади державної регіональної політики».
 • 6. Бюро, відповідно до покладеного на нього завдання:
 • 6.1. здійснює повноваження, визначені статтею 23 Закону «Про засади державної регіональної політики»;
 • 6.2. відповідає за порядок здійснення, адміністрування договорів та фінансову звітність під час закупівлі товарів, послуг і робіт у рамках виконання планів, програм та проектів у сфері регіонального розвитку;
 • 6.3. забезпечує виконання порядку, положень і правил здійснення закупівлі товарів, послуг і робіт, а також дотримання засад, визначених Законом України «Про засади державної регіональної політики» цим Положенням та затвердженими процедурами здійснення закупівель.
 • 6.4. відповідає за забезпечення дотримання принципів прозорості при проведенні закупівель для чого забезпечує публікацію оголошень та запрошень до участі в конкурсах, оприлюднення відомостей та їх оголошення під час проведення конкурсів, а також рішень про визначення переможця таких конкурсів;
 • 6.5. забезпечує взаємодію з Міністерством фінансів, міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державним Казначейством України з питань усіх виплат, що здійснюються з ресурсів Державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР);.
 • 6.6. відповідає за залучення додаткових ресурсів на реалізацію Державної стратегії регіонального розвитку та Плану здійснення регіонального розвитку.
 • 6.7.
 • 7. Для забезпечення виконання покладених на нього завдань і обов’язків Бюро має право:
 • 7.1. одержувати технічну та фінансову допомогу від міжнародних організацій, місцевих та іноземних організацій-донорів, призначену для підвищення якості виконання завдань та обов’язків;
 • 7.2. брати участь у діяльності регіональних та міжнародних асоціацій та об’єднань у цій сфері з правом членства;
 • 7.3. вимагати та отримувати від державних органів, установ та організацій документи та відомості, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків.
 • 8. Вищим органом Бюро є Наглядова рада, склад якої призначається Кабінетом Міністрів України.
 • 8.1. На призначення до складу Наглядової ради подаються по одній особі, від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства фінансів, Міністерства економіки та торгівлі, Асоціаціі Агенцій Регіонального Розвитку.
 • 8.2. Національна координаційна рада може подати на призначення до складу Наглядової ради представників найбільших донорів Державного фонду регіонального розвитку
 • 8.3. За посадою до складу Наглядової ради входять Міністр фінансів та Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, які є Співголовами[1] Наглядової ради .
 • 9. Наглядова рада Бюро здійснює свою діяльність у режимі регулярних засідань, які проводяться не менше 4 разів за фінансовий рік та скликаються співголовами.
 • 10. Надзвичайні засідання Наглядової ради проводяться на вимогу не менш ніж двох членів ради, за рішенням Кабінету Міністрів України або рішенням Національної Координаційної Ради Регіонального Розвитку.
 • 11. Рішення Наглядової ради вводяться в дію наказом Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
 • 12. Повноваження Наглядової ради:
 • 12.1.ухвалення річного плану робіт і фінансового плану діяльності Бюро;
 • 12.2.затвердження бухгалтерських звітів, звітів про результати діяльності та фінансового звіту Бюро;
 • 12.3.визначення напрямків діяльності та обов’язків Бюро, що не врегульовані Законом України «Про засади державної регіональної політики», цим Положенням та іншими документами, які регулюють діяльність Бюро;
 • 12.4.призначення Директора Бюро;
 • 12.5.внесення пропозицій до Національної координаційної ради регіонального розвитку щодо діяльності Бюро, удосконалення законодавства з регіонального розвитку, зміни пріоритетів регіонального розвитку, тощо.
 • 13. Структура та організація діяльності Бюро:
 • 13.1.Поточне управління Фондом здійснює Дирекція Бюро, яка складається з директора Бюро та структурних підрозділів відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України структури та штатного розпису.
 • 13.2.Працівники Бюро не мають статусу державних службовців.

 

 • 13.3.Внутрішні процедури та порядок діяльності, забезпечення Бюро персоналом визначаються з Операційним Довідником, який затверджується Наглядовою радою Бюро. Щонайменше
 • 13.4.У Операційному Довіднику визначаються:
 • 13.4.1. Процедури управління;
 • 13.4.2. Посадові інструкції та кваліфікаційні вимоги для всіх штатних посад;
 • 13.4.3. Порядок наймання та призначення працівників;
 • 13.4.4. Порядок виконання робіт та завдань;
 • 13.4.5. Порядок формування звітності та внутрішньої взаємодії;
 • 13.4.6. Правила та документи щодо здійснення витрат (відрядження, добові, і так далі);
 • 13.4.7. Правила, операції та процедури фінансової звітності та бухгалтерського обліку;
 • 13.4.8. Порядок формування бюджету;
 • 13.4.9. Правила здійснення закупівель та укладання договорів;
 • 13.4.10. Правила комунікації та забезпечення візуалізації Бюро;
 • 13.4.11. Порядок передання документів у архів;
 • 13.4.12. Вимоги до звітності;
 • 13.4.13. Інші питання важливі для діяльності Бюро.
 • 14. Директор Бюро:
 • 14.1.Директором Бюро може бути призначений громадянин України, який має освіту та досвід діяльності, що відповідають вимогам, встановленим Операційним Довідником Бюро.
 • 14.2.Директор Бюро призначається та звільняється від виконання обов’язків Наглядовою Радою. Строк його повноважень становить чотири роки.
 • 14.3.За поданням Директора Бюро Наглядова рада призначає заступника Директора в порядку, передбаченому Операційним Довідником.
 • 14.4.Заступник директора Бюро заміщає Директора в разі його відсутності, а також виконує інші завдання, передбачені Положенням або Операційним Довідником.
 • 14.5.Директор Бюро організовує роботу та керує діяльністю й операціями Бюро, спрямованими на реалізацію рішень Кабінету Міністрів України, НКРРР, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Наглядової ради Бюро.
 • 14.6.Директор:
 • 14.6.1. забезпечує взаємодію з НКРРР та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, забезпечує подання їм відповідної звітності про діяльність Бюро та виконання ним поставлених завдань та передбачених функцій;
 • 14.6.2. забезпечує достатність можливостей Бюро для виконання завдань та обов’язків, покладених на Бюро;
 • 14.6.3. представляє Бюро у відносинах із державними органами, установами та організаціями, й юридичними особами;
 • 14.6.4. представляє Бюро у стосунках із третіми особами, в тому числі з юридичних питань;
 • 14.6.5. укладає договори та угоди, видає доручення від імені Бюро в межах повноважень, покладених на Директора Наглядовою радою;
 • 14.6.6. здійснює призначення на конкурсній основі та звільнення працівників Бюро;
 • 15. Працівники Бюро відбираються за результатами конкурсу згідно з умовами конкурсу та за умови дотримання кваліфікаційних вимог, передбачених посадовою інструкцією у складі Операційного Довідника Бюро.
 • 16. Працівники Бюро зобов’язані забезпечувати конфіденційність усієї інформації, що стає їм відомою, якщо вона визначена як конфіденційна керівництвом або є конфіденційною з огляду на характер такої інформації. Обов’язок забезпечення конфіденційності залишається чинним і після звільнення працівника з Бюро.
 • 17. Активна участь працівників Бюро в політичній діяльності вважається конфліктом інтересів.
 • 18. Будь-яка особиста або фінансова участь працівників Бюро у діяльності будь-якої компанії, будь-якого органу або учасника конкурсу на отримання фінансування з ДФРР вважається конфліктом інтересів.
 • 19. Фінансування діяльності Бюро здійснюється на основі видатків визначених у вигляді цільових призначень із Державного бюджету України.
 • 20. Бюро також може отримувати та користуватись доходами з таких джерел, як:
 • 20.1.дотації та гранти на покриття операційних витрат;
 • 20.2.проценти нараховані за коштами ДФРР, розміщеними в Державному казначействі чи комерційних банках[2];
 • 20.3.з інших джерел, не заборонених законодавством України.
 • 21. Бюро веде бухгалтерський облік і подає звіти, передбачені чинним законодавством України.
 • 22. Бюро підлягає аудиту, який проводиться незалежними аудиторами, відбір яких проводиться на конкурсній основі. Результати аудиту доводяться до відома Наглядової ради та НКРРР.
 • 23. Діяльність Бюро підлягає перевірці Рахунковою палатою України та може перевірятися міжнародними організаціями-донорами, які надають фінансову допомогу ДФРР.
 • 24. Діяльність Бюро може бути припинена або призупинена на підставі рішення Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової Ради. Рішення, передбачене цим пунктом, приймається за результатами щорічної оцінки діяльності Бюро, яка проводиться відповідно до правил, затверджених НКРРР.
 • 25. Реорганізація та ліквідація Бюро здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
 • 26. Під час виконання цих обов’язків Бюро виконує такі завдання:
 • 26.1.Підготовка до проведення торгів.
 • 26.1.1. формування проміжного бюджету ДФРР спільно з Міністерством;
 • 26.1.2. внесення пропозицій щодо механізму фінансування процесу регіонального розвитку
 • 26.1.3. розробка річних та квартальних планів здійснення закупівель за державні кошти;
 • 26.2.Проведення торгів.
 • 26.2.1. підготовка Плану здійснення закупівель спільно з Міністерством для затвердження Національною координаційною радою з регіонального розвитку (надалі - «НКРРР»);
 • 26.2.2. подання умов проведення торгів на затвердження НКРРР;
 • 26.2.3. розробка повідомлень про здійснення закупівель та складення й оприлюднення запрошень до участі в торгах;
 • 26.2.4. підготовка та публікація Інструкцій для учасників торгів;
 • 26.2.5. розробка інших документів, необхідних у процесі здійснення державних закупівель;
 • 26.2.6. отримання пропозицій щодо проектів, тендерної документації для закупівлі товарів, послуг і робіт, та грантових договорів (включаючи технічні завдання, технічні умови, відомості обсягів робіт та витрат матеріалів, специфікації);
 • 26.2.7. внесення пропозицій щодо встановлення критеріїв оцінки для обрання проектних пропозицій;
 • 26.3.Оцінка / відбір проектних пропозицій.
 • 26.3.1. внесення пропозицій щодо персонального складу Оціночного Комітету на затвердження НКРРР;
 • 26.3.2. підготовка матриці оцінки та інструкцій щодо проведення торгів для членів Оціночного Комітету по кожному запрошенню до участі в торгах;
 • 26.3.3. розгляд тендерної документації, включаючи перевірку прийнятності учасника торгів та його відповідності положенням запрошення до участі в торгах;
 • 26.3.4. виконання функцій секретаря для Оціночного Комітету;
 • 26.3.5. складання та подання на затвердження в НКРРР звітів про оцінку та, за необхідності, запит додаткових роз’яснень з боку учасників торгів;
 • 26.3.6. взаємодія з НКРРР під час визначення переможців торгів;
 • 26.4.Підготовка договорів.
 • 26.4.1. підготовка та подання договорів на затвердження / підписання уповноваженою посадовою особою НКРРР;
 • 26.4.2. підготовка додаткових угод і доповнень до договорів, за потреби;
 • 26.4.3. підготовка документації, в т.ч. графіків здійснення платежів, для подання в Міністерство фінансів відповідно до порядку проведення торгів;
 • 26.4.4. визначення бюджету за договорами.
 • 26.5.Звітність.
 • 26.5.1. формування регулярної звітності про стан реалізації проектів, в т.ч. прогнозів щодо зобов’язань та виплат, для подання в Міністерство фінансів та Міністерство;
 • 26.5.2. складення фінансової звітності.
 • 26.6.Платежі.
 • 26.6.1. отримання звітів про моніторинг проектів;
 • 26.6.2. правовий, арифметичний та формальний контроль рахунків-фактур, гарантій та інших документів, що надходять;
 • 26.6.3. перевірка обґрунтованості витрат на відповідність положенням договорів та звітів про моніторинг;
 • 26.6.4. підготовка платіжних доручень;
 • 26.7.Облік.
 • 26.7.1. здійснення реєстрації операцій;
 • 26.7.2. ведення бухгалтерського обліку за договорами, рахунками-фактурами та банківськими гарантіями;
 • 26.7.3. здійснення моніторингу виконання договорів;
 • 26.7.4. підготовка Запитів на виплату коштів із ДФРР;
 • 26.7.5. зберігання всіх документів, що були складені або надійшли в рамках процедур здійснення закупівель на предмет формування аудиторського запису для здійснення обліку виплат із фонду;

Додаток 1.

Мінімальний Перелік посад підрозділів Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку: 

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКУПІВЕЛЬ, ДОГОВОРІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

 • 1. Фахівці з закупівель
 • 2. Фахівці з укладання договорів

ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПЛАТЕЖІВ

•1. Фахівець з бухгалтерського обліку
•2. Фахівець з обробки платежів

ВІДДІЛ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ФІНАНСОВОГО АУДИТУ

 • 1. Головний спеціаліст з фінансового контролю та аудиту
 • 2. Адміністратор
 • 3. Архіваріус
 • 4. Секретар

[1] Здається слід відійти від співголів, залишити голову МРБ

[2] Це навряд чи можливо

Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

 • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
 • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94