На головну Написати листПро Національну координаційну раду регіонального розвитку (Проект 08.02.2011)

Кабінет Міністрів України

Постанова

від ……………. 2010 р. № ……

 Відповідно до статті 16 Закону України «Про засади державної регіональної політики» та статей 51 і 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», з метою створення механізму узгодження загальнодержавних, секторальних та регіональних інтересів у процесі розроблення та реалізації державної регіональної політики Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну координаційну раду регіонального розвитку у складі, визначеному у додатку 1.

2. Затвердити Положення про Національну координаційну раду регіонального розвитку,  додаток 2.

3. Рекомендувати всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування, Державному фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, Асоціації агенцій регіонального розвитку України, Національній академії наук України, Національній академії державного управління при Президентові України, Торгово-промисловій палаті України протягом місяця внести пропозиції щодо включення до складу Національної координаційної ради своїх представників.

4. Встановити, що представники від регіональних координаційних рад включаються до складу Національної координаційної ради по мірі їх утворення.

 Прем’єр-міністр України                                                            

Додаток 2.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від …………….. 2010 р. № …….

 

Положення про

Національну координаційну раду

регіонального розвитку

 

 • 1. Національна координаційна рада регіонального розвитку (далі - Національна Рада) є постійно діючим органом, створеним Кабінетом Міністрів України.
 • 2. Національна Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 • 3. Мета Національної ради - узгодження загальнодержавних, секторальних та регіональних інтересів у процесі розроблення та реалізації державної регіональної політики Кабінетом Міністрів України на національному рівні.
 • 4. Головою Національної Ради за посадою є Прем’єр-міністр України, заступником Голови - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
 • 5. До складу Національної Ради регіонального розвитку за посадами входять:
 • 5.1. міністр фінансів,
 • 5.2. міністр економічного розвитку та торгівлі,
 • 5.3. міністр освіти і науки, молоді та спорту,
 • 5.4. міністра екології та природних ресурсів,
 • 5.5. міністр інфраструктури,
 • 5.6. керівники інших центральних органів виконавчої влади, призначені Прем’єр-міністром України;
 • 5.7. по одному уповноваженому представнику координаційних рад розвитку регіонів;
 • 5.8. по одному уповноваженому представнику від: комітетів Верховної Ради України з питань бюджету, з питань регіональної політики, з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Адміністрації Президента України, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, Асоціації агенцій регіонального розвитку України, Національної академії наук України, Національної академії державного управління при Президентові України, Торгово-промислової палати України.
 • 6. Члени Національної ради виконують свої функції без оплати.
 • 7. Для виконання мети та завдань Національна Рада:
 • 7.1. визначає пріоритети та основні завдання державної регіональної політики на середньостроковий та довгостроковий періоди;
 • 7.2. розглядає проекти Державної стратегії регіонального розвитку, План реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та звіти про їх реалізацію і готує пропозиції Кабінету Міністрів України щодо їх затвердження;
 • 7.3. забезпечує узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів при розробці Державної стратегії регіонального розвитку, а також просторове узгодження секторальних політик відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку;
 • 7.4. затверджує висновки щодо відповідності Державній стратегії регіонального розвитку стратегій розвитку регіонів і надає рекомендації Верховній Раді Автономної Республіки Крим, регіональним (обласними), Київській та Севастопольській міським радам щодо коригування стратегій;
 • 7.5. визначає пріоритетні напрями реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та пріоритетність щорічного фінансування програм і проектів Державним фондом регіонального розвитку;
 • 7.6. за поданням Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку приймає рішення про оголошення та умови конкурсів, затверджує склад комітету з оцінки, критерії оцінки пропозицій, затверджує результати конкурсів (тендерів);
 • 7.7. розглядає та узгоджує проекти інших важливих урядових рішень у сфері державної регіональної політики;
 • 7.8. затверджує середньострокові та річні календарні плани фінансування заходів Державної стратегії регіонального розвитку і стратегій розвитку регіонів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, підготовлені Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку;
 • 7.9. призначає склад наглядової ради Бюро з управління Державним фондом регіонального розвитку;
 • 7.10.здійснює інші повноваження згідно до закону.

 

 • 8. Національна Рада проводить свою роботу у формі засідань, які відбуваються по мірі необхідності, але не рідше два рази на рік.
 • 9. Скликає засідання Голова, або за його дорученням заступник Голови Національної ради відповідно плану засідань, за пропозицією Кабінету міністрів України або за пропозицією не менш, як третини представників регіональних координаційних рад..
 • 10. Формування порядку денного організовує заступник Голови Національної Ради з урахуванням плану діяльності ради та пропозицій її членів.
 • 11. Засідання Національної Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як половина її членів.
 • 12. Рішення Національної Ради ухвалюються більшістю голосів від присутніх на її засіданні та вводяться у дію актом Кабінету Міністрів України протягом наступних 10 днів.
 • 13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної Ради покладається на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, яке виконує функції Секретаріату Національної Ради.
 • 14. Місцезнаходженням Національної Ради та її Секретаріату є місцезнаходження Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
 • 15. З метою організації виконання функції та надання послуг Секретаріату для Національної Ради керівник центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики своїм наказом призначає Керівника Секретаріату Національної Ради.
 • 16. Секретаріат Національної ради виконує наступні функції:
 • 1) організовує засідання національної ради;
 • 2) готує та подає документи, включаючи проекти протоколів та рішень на засідання Національної ради;
 • 3) веде та зберігає документи Національної ради (архівне збереження);

забезпечує адміністративну підтримку на засіданнях Національної ради;

 • 4) виконує інші функції, завдання та діяльність необхідну для гарантування функціонування Національної ради відповідно до чинного законодавства;
 • 17. Члени Національної ради отримують запрошення на участь в наступному засіданні разом з відповідними документами, які будуть обговорюватися на черговому засіданні, не пізніше ніж за 10 днів , а для позачергового засідання - за 3 дні до засідання.
 • 18. Національна рада може запрошувати на засідання інших представників державних органів, міжнародних та іноземних організацій-донорів, що фінансують в Україні проекти регіонального розвитку, недержавних громадських організацій, експертів та інших відповідних осіб, які можуть сприяти якості обговорення. Запрошена особа отримує запрошення, порядок денний та документи, в яких викладено суть питання, для обговорення якого така особа запрошена.
 • 19. У випадку не можливості члена Національної ради взяти участь у засіданні, він може уповноважити іншу особу зі своєї установи або організації представляти його на засіданні і мати право голосу. Таке уповноваження у вигляді письмового доручення подається до Секретаріату Національної ради до проведення засідання і додається до протоколу засідання.
 • 20. Члени Національної ради не голосують під час прийняття рішення, якщо:
 • 1) він/вона має зацікавленість у регіональній програмі/проекті, з приводу якої/якого приймається рішення;
 • 2) його/її родичі мають зацікавленість у прийнятті рішення;
 • 3) він/вона являється керівником або членом організації, що має зацікавленість у суті рішення;
 • 21. Документи (протоколи, рішення, їх проекти та інші матеріали) кожного засідання Національної ради зберігаються окремо у спеціальній папці.
 • 22. Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції Національної координаційної ради регіонального розвитку, з числа її членів обирається Президія в кількості дванадцяти осіб, яка діє у період між засіданнями Національної Ради виключно в межах повноважень та компетенції визначених Національною Радою.
 • 23. За посадою до складу президії входять Голова та заступник Голови Національної ради.
 • 24. Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше дев’яти її членів. Рішення Президією ухвалюються більшістю не менш як у дві третини голосів присутніх на засіданні членів Президії.
 • 25. Національна Рада має окремий інтернет-ресурс, який підтримується її Секретаріатом та забезпечує цілодобовий та безкоштовний доступ користувачів, систематично інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

 • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
 • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
 • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94