На головну Написати листАдміністративно-територіальний устрій та структура влади в Українській РСР за Конституцією 1937 року

Надзвичайний XIV Український З`їзд Рад , що відбувся уже в новій столиці Української РСР м. Київ З0 січня 1937 року ухвалив нову Конституцію, яка з відповідними змінами і доповненнями проіснувала до 1978 року і називалась «сталінською».

Що стосується юридичної техніки та логіки побудови конституційних норм та системи влади в республіці, нова Конституція була значно більш якісним документом, ніж Конституція 1929 року. Проте, як і її попередниця, нова Конституція в частині визначення конституційної основи адміністративно-територіального устрою не зробила суттєво кроку на перед.

1. Адміністративно-територіальний устрій

На відміну від Конституції 1929 року, Конституція 1937 року містила перелік адміністративно-територіальних одиниць субнаціаонального рівня - областей та молдавської автономії.

Стаття 18. Українська Радянська Соціалістична Республіка складається з областей: Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Одеської, Харківської, Чернігівської і Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. *

Опосередковано, через статтю 72 Конституції можна визначити, що у системі адмінтерустрою УРСР виокремлювались такі адміністративно-територіальні одиниці: області, округи, райони, міста, селища, станиці і села.

2. Органи влади на рівні республіки

В Конституції 1937 року зроблено суттєвий крок в сторону певної професіоналізації законодавчої влади і найголовнішим тут стала відмова від системи з‘їздів, яка архаїчного пережитку періоду революції та військового комунізму. Вперше в радянських конституціях з‘являється поняття «законодавчого» органу та певне розведення законодавчих та виконавчих повноважень.

2.1. Верховна Рада Української РСР

Стаття 20. Найвищим органом державної влади УРСР є Верховна Рада УРСР.

Стаття 22. Верховна Рада УРСР здійснює всі права, що залежать УРСР згідно з статтями 13 і 19 Конституції УРСР, оскільки вони не належать, в силу Конституції, до компетенції підзвітних Верховній Раді УРСР органів УРСР: Президії Верховної Ради УРСР, Ради Народних Комісарів УРСР і Народних Комісаріатів УРСР.

Стаття 23. Верховна Рада УРСР є єдиним законодавчим органом УРСР.

Стаття 28. Верховна Рада УРСР обирає Президію Верховної Ради УРСР в складі: голови Президії Верховної Ради УРСР, двох заступників, секретаря Президії і 15 членів Президії Верховної Ради УРСР.

Стаття 38. Верховна Рада УРСР утворює Уряд УРСР-Раду Народних Комісарів УРСР.

2.1. Президія Верховної Ради УРСР

Стаття ЗО. Президія Верховної Ради УРСР:

• а) скликає сесії Верховної Ради УРСР;

• б) дає тлумачення законів УРСР, видає укази;

• в) провадить всенародне опитування (референдум);

• г) скасовує постанови і розпорядження Ради Народних Комісарів УРСР, Ради Народних Комісарів Молдавської АРСР, а також постанови і розпорядження обласних Рад депутатів трудящих, в разі їх невідповідності законові;

• д) у період між сесіями Верховної Ради УРСР за поданням голови Ради Народних Комісарів УРСР увільняв від посади і призначає окремих Народних Комісарів УРСР з наступним внесенням на затвердження Верховної Ради УРСР;

• е) надає права громадянства УРСР;

• є) надає почесні звання УРСР і удостоює нагород;

• ж) здійснює право помилування громадян, засуджених судовими органами УРСР.

За своєю суттю, Президія, крім важливих повноважень законодавчого органу, має ознаки колективного «глави держави».

2.2. Рада Народних Комісарів(Уряд) УРСР.

Стаття 39. Найвищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади УРСР є Рада Народних Комісарів УРСР.

Стаття 43. Рада Народних Комісарів УРСР:

• а) об`єднує і спрямовує роботу Народних Комісаріатів УРСР та інших підвідомчих їй господарських і культурних установ; об`єднує і перевіряє роботу Уповноважених загальносоюзних Народних Комісаріатів;

• б) вживає заходів по здійсненню народногосподарського плану;

• в) вживає заходів по здійсненню державного і місцевого бюджету УРСР;

• г) вживає заходів по забезпеченню громадського ладу, обороні інтересів держави і охороні прав громадян;

• д) спрямовує і перевіряє роботу Ради Народних Комісарів Молдавської АРСР, керує і перевіряє роботу виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих;

• е) утворює, в разі необхідності, спеціальні комітети і Головні Управління при Раді Народних Комісарів УРСР у справах госпдарського і культурного будівництва.

Стаття 44. Рада Народних Комісарів УРСР має право припиняти постанови і розпорядження Ради Народних Комісарів Молдавської АРСР, рішення і постанови обласних Рад депутатів трудящих і скасовувати постанови та розпорядження виконавчих Комітетів обласних Рад депутатів трудящих.

Рада Народних Комісарів УРСР має право скасовувати накази та інструкції Народних Комісарів УРСР.

3. Молдавська АРСР

В Конституції 1937 року досить детально врегульовувались питання організації влади в Молдавській АРСР. Конституція, своїм конституційним регулюванням щодо Молдавської АРСР створювала ілюзію майже державного суверенітету молдавського народу в склад УРСР, що мало своєю метою сприяти процесам «збирання земель», що розпочався в політиці СРСР.

Стаття 54. Найвищим органом державної влади Молдавської АРСР є Верховна Рада Молдавської АРСР.

Стаття 59. Верховна Рада Молдавської АРСР обирає Президію Верховної Ради Молдавської АРСР в складі: голови Президії Верховної Ради, його заступників, секретаря Президії і членів Президії Верховної Ради Молдавської АРСР.

Стаття 63. Верховна Рада Молдавської АРСР утворює Уряд Молдавської АРСР - Раду Народних Комісарів Молдавської АРСР.

4. Місцеві органи влади

Система місцевих органів влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою виглядає за Конституцією 1937 року достатньо уніфікованою: ради плюс виконкоми. Проте, як і у випадку Конституції 1929 року, усі ці органи є органами державної влади і діють в режимі жорсткого вертикального підпорядкування.

Стаття 72. Органами державної влади в областях, округах, районах, містах, селищах, станицях і селах УРСР є Ради депутатів трудящих.

Стаття 74. Ради депутатів трудящих (області, округи, району, міста, селища, станиці, села) керують культурно-політичним та господарським будівництвом на своїй території, встановлюють місцевий бюджет, керують діяльністю підлеглих їм органів управління, забезпечують охорону державного ладу, сприяють зміцненню обороноздітності країни, забезпечують додержання законів та охорону прав громадян.

Стаття 76. Виконавчими та розпорядчими органами обласних Рад депутатів трудящих, Рад депутатів трудящих адміністративних округ, районних, міських і сільських Рад депутатів трудящих є обирані ними виконавчі комітети в складі: голови, його заступників, секретаря і членів.

«Демократичний централізм», що був характерним для комуністичної партії знайшов своє відображення і в системі рад та їх виконавчих органів:

Стаття 85. Вищестоячі виконавчі комітети Рад депутатів трудящих мають право скасовувати рішення і розпорядження нижчестоячих виконавчих комітетів і припиняти рішення та розпорядження нижчестоячих Рад депутатів трудящих.

Стаття 86. Вищестоячі Ради депутатів трудящих мають право скасовувати рішення і розпорядження нижчестоячих Рад депутатів трудящих та їх виконавчих комітетів.

Конституція УРСР 1937 року досить детально виписувала структуру виконавчих органів обласних рад, районних, а також міських - аж до переліку управлінь та відділів. З одного боку це мало забезпечити однаковість структур управління по всій території республіки, з іншого забезпечити певну стабільність, оскільки період з 1921 до 1937 року характеризувався неймовірно великою кількістю змін, як адміністративно-територіального устрою, так і структури управління. Правда це мало що дало, оскільки зміна конституційних норм у системі тотального партійного комуністичного впливу була не надто складною. За вказівкою ЦК усі проекти змін голосувались одноголосно.

Особливо яскраво це проявились під час «хрущовських» та «анти хрущовських» реформ, коли створювались і ліквідовувались раднаргоспи, обласні ради розділялись на промислові та сільські, а потім знову об‘єднувались.
Тим не менше, Конституція 1937 року була першим кроком на конституційному рівні потроху почати відходити від догм «революційної доцільності» та єдності влади «трудящих».
* В подальшому до цієї статті доводилось вносити зміни і станом на день прийняття Конституції 1978 року, ця стаття мала таку редакцію:
«СТАТТЯ 18. Українська Радянська Соціалістична Республіка складається з областей: Вінницької, Волинської, Ворошиловградської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської,Кіровоградської, Кримської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Ровенської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької і Чернігівської.»

8 березня 2009, 14:44, Ткачук Анатолій, народний депутат 1-го скликання.
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94