На головну Написати листСтруктура влади в Українській СРР за Конституцією 1929 року

Конституція Української РСР , що була ухвалена 15 травня 1929 р. на XІ-му Всеукраїнському з`їзді рад у м. Харкові, уже врахувала новий адміністративно-територіальний поділ, що передбачав наявність в Україні Автономної молдавської соціалістичної республіки ; округів; районів; міст, селищ та сіл.Органи влади на рівнях республіканському, республіканському АМСР, окружному та районному формувались за однією схемою: з‘їзд рад обирає виконавчий комітет, який за своєю природою є і законодавчим і виконавчим органом і працює не у постійному режимі, далі повноваження виконавчого комітету реалізуються президією, яка є уже постійно діючим органом.

На рівні міст, селищ та сіл обирались ради, які у свою чергу формували виконавчі комітети, котрі у певних випадках могли складатись із відділів.

Конституція передбачала жорстку ієрархічну підпорядкованість по всій вертикалі влади. А у виконкомів взагалі передбачалась підлеглість з села до республіки із виконанням доручень від районних, окружних комітетів та наркоматів.

Нижче викладено короткий огляд структури та повноважень органів влади УСРР за Конституцією 1929 року(стилістика та орфографія збережена).

1. Всеукраїнський з`їзд рад.

«Верховним органом влади Української соціялістичної радянської республіки є Всеукраїнський з`їзд рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.

До виключного відання Всеукраїнського з`їзду рад належить:

• а) затвердження, зміна та доповнення Конституції Української соціялістичної радянської республіки;

• б) остаточне затвердження Конституції Автономної молдавської соціялістичної радянської республіки та змін і доповнень тої Конституції;

• в) зміна кордонів Української соціялістичної радянської республіки;

• г) встановлення кордонів Автономної молдавської соціялістичної радянської республіки;

• ґ) вибори Всеукраїнського центрального виконавчого комітету;

• д) вибори представників Української соціялістичної радянської республіки до Ради національностей Союзу радянських соціялістичних республік.

Всеукраїнський з`їзд рад складається з делегатів, обраних Всемолдавським з`їздом рад і округовими з`їздами рад, з розрахунку: від міських і селищних рад - один делегат на кожні 10.000 виборців, а від сільських - один делегат на кожні 50.000 людности.

1.1 Молдавська автономія

Українська соціялістична радянська республіка, беручи на увагу непохитно виявлену волю трудящих молдавського народу до оформлення свого державного буття в складі Української соціялістичної радянської республіки, об`єднується з ним на засадах утворення в складі Української соціялістичної радянської республіки Автономної молдавської соціялістичної радянської республіки.

Автономна молдавська соціялістична радянська республіка управляється на підставі її Конституції, яку остаточно, після ухвали її Всемолдавським з`їздом рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, затверджує Всеукраїнський з`їзд рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.

2. Всеукраїнський центральний -виконавчий комітет

Всеукраїнський центральний -виконавчий комітет в періоди поміж Всеукраїнськими з`їздами рад є верховний законодавчий, розпорядчий та виконавчий орган влади Української соціялістичної радянської республіки.

Чергові сесії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету відбуваються не менш як три рази на рік.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет обирає голову, секретаря й членів Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, а також утворює Раду народніх комісарів у . складі голови, заступників голови, народніх комісарів і інших членів Ради народніх комісарів.

3. Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету є в періоди поміж сесіями Всеукраїнського центрального виконавчого комітету вищий законодавчий, виконавчий та розпорядчий орган влади Української соціялістичної радянської республіки.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету має право припиняти й касувати постанови Ради народніх комісарів і окремих народніх комісаріятів Української соціялістичної радянської республіки, а також Всемолдавського центрального виконавчого комітету й округових виконавчих комітетів.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету видає декрети, постанови й розпорядження, розглядає й затверджує проекти декретів і постанов, що їх вносить Рада народніх комісарів Української соціялісгичної радянської республіки.

4. Рада народніх комісарів Української соціялістичної радянської республіки

Рада народніх комісарів Української соціялістичної радянської республіки, як розпорядчий та виконавчий орган Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, здійснює загальне управління Української соціялістичної радянської республіки.

Рада народніх комісарів Української соціялістичної радянської республіки, в межах недавніх їй Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом прав, видає законодавчі акти й постанови, обов`язкові до виконання на всій території Української соціялістичної радянської республіки.

Рада народніх комісарів Української соціялістичної радянської республіки є відповідальна перед Всеукраїнським з`їздом рад, Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом та його Президією.

5. Народні комісаріяти Української соціялістичної радянської республіки.

Безпосереднє керівництво окремими галузями державного управління Української соціялістичної радянської республіки покладається на народні комісаріяти:

• 1) Народній комісаріят внутрішніх справ,

• 2) Народній комісаріят юстиції,

• 3) Вищу раду народнього господарства,`

• 4) Народній комісаріят земельних справ,

• 5) Народній комісаріят фінансів,

• 6) Народній комісаріят торгівлі,

• 7) Народній комісаріят праці,

• 8) Народній комісаріят освіти,

• 9) Народній комісаріят охорони здоров`я,

• 10) Народній комісаріят соціяльного забезпечення,

• 11) Народній комісаріят робітничо-селянської інспекції та

• 12) Центральне статистичне управління.

Керівництво боротьбою з політичною та економічною контрреволюцією покладається на Державне політичне управління Української соціялістичної радянської республіки, на чолі якого стоїть Голова, що є водночас уповноважений Об`єднаного державного політичного управління Союзу радянських соціялістичних республік.

6. Органи місцевої влади

6.1 З`їзди рад

Органами радянської влади на місцях є:

а) ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів;

б) з`їзди рад - районові й округові та обрані ними виконавчі комітети (виконкоми).

На з`їздах рад беруть участь представники всіх рад, що знаходяться на території даної адміністративної одиниці.

З`їзди рад складаються:

• а) районові - з депутатів, що їх обирають міські, сільські та селищні ради, а так само військові частини Червоної армії та фльоти за нормами, встановленими Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом, і порядком, передбаченим законом про вибори;

• б) округові - з представників, що їх обирається за нормами і порядком, передбаченим законодавством про виборчі права громадян і про порядок провадження виборів, від міської ради округового міста і районових з`їздів.

6.2. Виконавчі комітети.

Виконавчі комітети обираються з`їздами рад і є в період між з`їздами рад, в межах своєї компетенції, вищі органи радянської влади на відповідній території.

Виконавчі комітети відповідають перед з`їздами, що їх обирають, і підлягають з`їздові рад та вищому виконавчому комітетові, Всеукраїнському центральному виконавчому комітетові й Раді народних комісарів Української соціялістичної радянської республіки.

6.3. Президія виконавчого комітету

Для керівництва всією поточною роботою щодо управління відповідною територією і для переведення в життя постанов та розпоряджень центральної влади, виконавчі комітети обирають президії, число членів яких визначається відповідними вищими виконавчими комітетами для кожної адміністративно-територіяльної одиниці.

6.4. Відділи виконавчого комітету

Відділи виконавчих комітетів, підлягаючи безпосередньо виконавчим комітетам і їхнім президіям, рівночасно повинні виконувати накази та завдання відповідного вищого виконавчого комітету і народніх комісаріятів Української соціалістичної радянської республіки.

6.5. Ради депутатів

Ради депутатів утворюються:

• а) міські - у містах;

• б) селищні - селищах міського типу, фабрично-заводських, рудневих, залізничних місцевостях - за постановою районового виконавчого комітету, затвердженою округовим виконавчим комітетом;

• в) сільські - в селах.

Увага. У великих містах - за постановою міської ради, затвердженою округовим виконавчим комітетом, можна утворювати міські районові ради.

Для провадження поточної роботи ради депутатів обирають виконавчі комітети або президії на підставах, встановлених Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом.

6.6. Компетенція місцевих органів влади.

Органи місцевої влади мають за своє завдання:

• а) вживати заходів до культурного та господарського піднесення даної території;

• б) складати й затверджувати місцеві бюджети;

• в) переводити в життя постанови відповідних вищих органів влади;

• г) розв`язувати справи, що мають місцеве значення для даної території;

• г`) об`єднувати радянську діяльність в межах своєї території та наглядати за діяльністю всіх державних та громадських організацій на цій території;

• д) забезпечувати в межах даної території революційну законність і охороняти державний лад та громадську безпеку;

• е) сприяти діяльності професійних і кооперативних організацій, організацій незаможного селянства та інших місцевих громадських організацій;

• є) обмірковувати справи, що мають загально - державне значення, так з власного почину, як і на пропозиції вищих органів.

8 березня 2009, 14:44, Ткачук Анатолій, народний депутат 1-го скликання.
Новини

2015-04-09
Обговорення проекту Закону України щодо розпорядження земельними ділянками.

2015-03-25
“Про землю”

2015-03-17
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

2015-03-16
З Хмельницького розпочався процес обговорення впровадження в життя Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад».

2015-03-11
Методичне забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Опитування

Ваше відношення до купівлі-продажу земель с/г призначення

  • Торгівля землею не припустима. (54.0%, 76 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України не більше 50 га. на особу. (28.0%, 40 по голосам)
  • Купвля-продаж фізичним та юридичним особам без обмежень. (10.0%, 14 по голосам)
  • Купвля-продаж виключно громадянам України без обмежень. (8.0%, 11 по голосам)

Загалом проголосувало: 141

Загрузка ... Загрузка ...
© 2009 Інститут громадянського суспільства
Україна, м. Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, кім.21
Тел: (+38044) 529-73-94